Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
IoT Новини / ГИС Tobel
« Последна публикация by Dimitar - Днес в 05:53:17 pm »
ГИС Тобел е част от пакета програми Тобел:
-> TOBEL ОБЩИНА
-> TOBEL BANK
-> TOBEL OFFICE
-> TOBEL LIGHT

Tobel е разработена в България ГИС с широко приложение, базирана на open source продукти.Tobel позволява поддържането и обработката на голяма част от архивите на общината свързани кадастър, регулационни и застроителни планове, общ устройствен план, общинска собственост, подземни проводи и съоръжения и др.

Tobel предоставя електронни услуги и достъп до пространствена информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството, управление на собствеността.

Tobel поддържа данните на Клиента в централна база данни и позволява достъп до нея на всички служители чрез Tobel Desktop, отдалечен мобилен достъп чрез Tobel Light и в интернет чрез Tobel Web.

Демонстрационна версия на Tobel можете да изтеглите от тук.

Видео презентации.Tobel ОБЕДИНЯВА РАЗНООБРАЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Tobel обединява на едно място географски данни и тяхната описателна информация за:

* Кадастрална карта и кадастрални регистри;
* Карта на възстановената собственост;
* Регулационни, застроителни планове и техните изменения;
* Устройствени зони;
* Подземни проводи и съоръжения;
* Зелена система;
* Адреси;
* Пътна и улична мрежа;
* Въздушни снимки;
* Разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация;
* Рекламни обекти;
* Преместваеми обекти;
* Спирки на обществен транспорт;
* Паметници на културата и защитени зони;
* Географско отражение на общинска собственост, местни данъци и такси, наеми и аренди;
* Други.Tobel ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА

* Определена част от данните на общината могат да се представят в интернет;
* Tobel генерира и изискваните по закон публични регистри;
* Позволява извеждане на интерактивна туристическа информация;
* Реализира откритост към граждани, инвеститори и държавна администрация.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА

* Автоматизира работните процеси, съгласно българското законодателство;
* Отсъстват тежки лицензионни условия. Tobel e разработен на базата на продукти с отворен код;
* Интегрира информацията от различните звена на администрацията;
* Поддържа централизирана база от данни, и предоставя актуални данни на всеки служител на Клиента;
* Автоматизирано издаване на документи за клиенти;
* Позволява предоставянето на географски данните и публични регистри в интернет и на мобилни устройства;
* Създава човеконезависими архиви, достъпни за всички работещи със системата.

ЗАЩО Tobel? / ПРЕДИМСТВА НА Tobel

* Разработен е от Мапекс АД и предлага гъвкави правила за ползване на брой работни места и функционалност;
* Реализиран повече от 25 години опит в процесите на различни дирекции в администрацията;
* Позволява и бюджетно ориентирани решения и поетапно внедряване;
* Насочен към автоматизация на реални работни процеси, съгласно българското законодателство;
* Опростени и точни механизми за поддръжка на данни;
* Обслужва общите и специфични процеси на администрацията;
* Лесна и бърза ориентация в системата;
* Съхранява всички данни в единна база данни;
* Обединява данни от различни системи на едно място и им придава географско отражение;
* Повишава информираността при взимане на решения;
* Осигурява работата на всички в администрацията с актуални данни;
* Автоматизира издаването на документи и работата с тях;
* Архивът на общината е достъпен по всяко време и независим от физическото присъствие на конкретен служител;
* Работата с данни и изпълнението на процеси са регламентирани с права за достъп;
* Позволява интеграция с вече внедрени системи;
* Позволява изграждане на нови пространствени модели с данни спрямо нуждите на Клиента;
* Позволява връзка в реално време с интернет базирани системи – Google, Wikimapia, Open StreetMap и други.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВА Tobel

* Осигурява среда за въвеждане, визуализация, търсене, манипулация, сравнение и анализ на всички типове геопространствени данни;
* Съхранява и поддържа в собствена база данни информация от различните типове планове и карти за обекти за територията на ведомството;
* Предоставя в реално време данни от влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър, като съвместява данните със собствената си база;
* Произвежда документи на базата на поддържаните данни и подготвя справки, отчети баланси и разпечатки (официални удостоверителни документи) във вида на одобрените в съответната администрация форми и бланки;
* Интегрира в единна платформа данните от различни информационни системи, като се привързва към тях и извежда интегрирани справки;
* Управлява правата за достъп до данните;
* Управлява устройствени планове със следните елементи:
    -> Кадастрални планове или кадастрална карта;
    -> Подробни устройствени планове;
    -> Оцифрени планове във векторен вид;
    -> Сканирана информация за преписките по промяна на устройствените планове;
    -> В цифровия вид на устройствените планове, всяка граница носи информация за заповедта с която е одобрена;
    -> Земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ;
    -> Специализирана карта.
    -> Подземни проводи и съоръжения – за всеки вид мрежа (ВиК, слаботокова, средно и високо напрежение ел. мрежа, топлофикация, газоснабдяване и др.) се поддържа информация за типа и характеристиките ѝ. Всеки провод носи информация за това дали е съществуващ или проектен.
    -> Общ устройствен план;
    -> Паметници на културата и архитектурата – отделни обекти и групови:
         ->> За всеки паметник се поддържа информация за акта, с който е въведен режима на защита;
         ->> Възможно е, за всеки обект да се добавят и снимки.
    -> Адресни бази данни;
    -> Инвестиционно проектиране:
         ->> Произведени от Tobel и Сканирани копия на разрешения за строеж;
         ->> Удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти;
         ->> Заповеди за премахване на строежи;
         ->> Извеждане на публичен регистър за РС, УВЕ, и заповеди за премахване на сгради;
         ->> Сканиране и въвеждане в База Данни (БД) на сканирани копия на инвестиционните проекти;
         ->> Всички сканирани документи се геореферират и закачат към съответния обект.
    -> Общинска собственост:
         ->> Сканиране на АОС;
         ->> Въвеждане на информацията от АОС в структуриран вид;
         ->> Идентифициране на имота за всеки АОС;
         ->> Подпомагане на процеса на актуване на ОС;
         ->> Отразяване на договорни отношения, аренди и наеми;
         ->> Изпълнение на инвестиционни намерения;
         ->> Ипотекиране;
         ->> Осъществяване на връзка с деловодството;
         ->> Автоматично поддържане на регистъра на АОС и предоставя възможност за извеждане на публичен регистър за ОС;
         ->> Автоматизирано получаване на характеристики на ОС след провеждане на процедури по одобряване на ПУП или промяна на КК.
         ->> Отразяване на имоти ОС с:
                 ->>> Подписани предварителни договори;
                 ->>> Започнали процедури по отчуждаване;
                 ->>> Взети решение за продажба;
                 ->>> Взети решения за провеждане на определени мероприятия или инвестиционни намерения;
                 ->>> При наличие на много актове за определен имот, част от които са недействащи и има издаден по нови АОС, реализиране на връзка между всички актове, които се отнасят за един имот - от първия, вече недействащ, до актуалния.         
                 ->>> За тази функционалност е необходимо да набират на всички актове и тяхното георефериране;
                 ->>> Функционалност за преактуване при нов ПУП или промяна на КК.
         ->> Земеделски земи:
                ->> Поддръжка на регистър на собствеността;
                       ->>> Попълване/Заличаване/Промяна в регистъра;
                       ->>> Проследяване на промени в границите/обработваемата площ;
                       ->>> Справки за Общински и държавен поземлен фонд;
         ->> Поддръжка на регистър на арендаторите и договорите;
                 ->>> Попълване/Заличаване/Промяна в регистъра;
                 ->>> Проследяване на дължимите плащания за период;
                 ->>> Съхранява данни за:
                           ->>>> Идентификатори на имоти;
                           ->>>> Контрагенти;
                           ->>>> Стойност, срок и дата на договор;
                           ->>>> Ренти за получаване/плащания от арендатори;
                           ->>>> Дата на подаване на документ и вписване в Агенцията по вписвания;
                 ->> Поддръжка на регистър на имотите;
                         ->>>> Извличане на данни от КВС в реално време;
                         ->>>> Извличане на данни от Общинската собственост;
                         ->>>> Различни оцветявания на имотите по признак:
                                     ->>>>> Вид територия;
                                     ->>>>> Вид собственост;
                                     ->>>>> Дата на приключване на договор;
                                     ->>>>> Цени.
                          ->>>> Визуализация на данни от въздушни снимки;
                          ->>>> Попълване/Заличаване/Промяна в регистъра;
                          ->>>> Различни видове сечения – по НТП, ЕКАТТЕ, по блокове;
                          ->>>> Засичане на имотите спрямо КККР/Аерофото заснемане;
                          ->>>> Справка за:
                                      ->>>>> Черни пътища в землищата на Общината;
                                      ->>>>> Затревени площи спрямо данни от МЗХ;
                                      ->>>>> Бели петна – имоти, за които не е сключен договор;
                 ->> Поддържане на регистър на договорите за аренда (наем) на общинските земеделски земи ;
                 ->> Поддържане на регистър на арендаторите (наемателите) ;
                 ->> Извеждане на справки изисквани от МЗХ;
         ->> Зелена система и благоустройство:
                ->>> Поддръжка на паспорти за единични дървета/масиви от дървета с информация за вид, възраст, диаметър на стъблото, физиологично състояние на дървото и др.;
                          ->>>> Поддръжка на всички видове обекти от зелената система: озеленени площи, детски и спортни площадки и съоръжения и др.;
                          ->>>> Справки по различни характеристики на обектите (площ, категория, състав, състояние...);
                          ->>>> Планиране на дейности по изграждане, поддържане и опазване на зелената система;
                          ->>>> Бюджетиране и прогнозни разходи за озеленяване.
         ->> Туристически забележителности:
                ->>> Регистър на обектите, представляващи туристически забележителности:
                          ->>>> Попълване/Заличаване/Промяна в регистъра за категоризация;
                ->>> Интернет представяне на места за настаняване, еко-пътеки, велосипедни маршрути, възможност за сваляне на координати;
                ->>> Прикачване на различни видове мултимедийни формат в т.ч.:
                         ->>>> 360 градусови панорамни снимки;
                         ->>>> Заснето видео;
                         ->>>> Снимки на обекта;
    -> Защитени територии – поддържа се слой със защитените територии с техните параметри и различните ограничителни режими.

Източник:
https://tobel.bg/download.html
2
IoT Новини / Melexis с 11% годишен ръст на продажбите през 2018 г.
« Последна публикация by Dimitar - Февруари 15, 2019, 01:57:56 pm »


Melexis отчете продажби в размер на 569,4 млн. евро за 2018 г., което представлява ръст от 11% в сравнение с предходната година.

Нетната печалба е 115,5 млн. евро или 2,86 евро за акция, което е увеличение от 4% спрямо 111 млн. евро или 2,75 евро за акция през 2017 г.

Продажбите за четвъртото тримесечие на 2018 г. са в размер на 141,6 млн. евро - със 7% повече спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3% по-малко в сравнение с предходното тримесечие. Очаква се продажбите през първото тримесечие на 2019 г. да бъдат в диапазона 112-118 млн. евро.

Най-продаваните от компанията продукти през 2018 г. са магнитните и температурните сензори, сензорите за налягане, компонентите за електрозадвижвания и осветителни системи. По данни на компанията днес всеки нов автомобил в световен мащаб разполага със средно 11 чипа на Melexis.

http://electronics-bulgaria.com/article/3061-melexis-s-11--godishen-rast-na-prodajbite-prez-2018-g-
3


На 4 декември 2018 г. в Новотел София, Комет Електроникс, Quectel и А1 проведоха първия LTE NB-IoT семинар в България, на който присъстваха повече от 90 участници. Те имаха възможността да обменят опит с колеги от други компании и да се консултират със специалистите от Quectel, A1 и Комет Електроникс в областта на новите клетъчни мрежови технологии LTE NB-IoT и LTE-M.

В рамките на семинара бяха презентирани последни новости от GSMA и 3GPP, свързани с M2M/IoT LTE стандартите за клетъчна безжична комуникация, нови продукти на Quectel, предназначени за работа в LTE NB-IoT/Cat.M мрежи, М2М услуги, предлагани от А1, и тенденции в развитието на мобилната мрежа, както и възможностите на Комет Електроникс за поддръжка и подпомагане разработката на проекти, свързани с М2М клетъчни комуникации.

Сред акцентите на събитието беше практическото тестване на възможностите на предлаганите от Комет Електроникс платки на Quectel BC66-TE-A KIT, оборудвани с клетъчен LTE NB-IoT модул и комуникация през мрежата на А1.

http://www.engineering-review.bg/bg/nad-90-specialisti-se-vklyuchiha-v-seminar-na-komet-elektroniks-quectel-i-a1/2/4007/
4
IoT Новини / „Единна информационна точка“ е готова за тестване
« Последна публикация by Dimitar - Февруари 13, 2019, 06:03:38 pm »
Базата съдържа географски данни за съществуваща инфраструктураМТИТС представи на операторите на инфраструктура тестова версия на Портала „Единна информационна точка“

Готова е тестова версия на ГИС-базираната платформа „Единна информационна точка“, обявиха днес от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Системата бе представена от МТИТС и изпълнителя на проекта ЕСРИ България пред оператори на инфраструктура и експерти от администрациите.

Работата по единната база данни за достъп до стотици хиляди километри инфраструктура е във фаза тестване на платформата и предстоящи обучения на потребителите, каза Христо Христов, ръководителя на проекта, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Единната информационна точка съдържа географски данни за съществуваща инфраструктура. Тя осигурява възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи. Целта е да бъдат намалени и улеснени административните процедури за разполагане на мрежите и да бъде създадена по-добра координация на строителните и ремонтните дейности.

Базата данни обхваща пътища, летища, пристанища, жп линии, общински обекти, както и съоръжения и мрежи за производство и разпределение на газ, ток и топлоенергия. Порталът осигурява публичен достъп до електронен регистър за планираните и текущи дейности за разполагане и монтаж на инфраструктура и информация за предоставяне на права за съвместно ползване на инфраструктура.Порталът „Единната информационна точка“ съдържа географски данни за съществуваща инфраструктура

Единната информационна точка ще предложи няколко административни услуги и ще даде възможност за подаване на заявления и всички други документи към тях, необходими за издаване на разрешение за изграждане на физическа инфраструктура, както и за своевременно получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

Предстои обучение на представители на операторите, общините и институциите за работа с портала. От 265 общини само около 50 местни администрации са свързани със системата за сигурно електронно връчване, което може да затрудни процеса на първоначално предоставяне на данни в портала и обновяването им, посочи Венцислав Кожухаров, експерт в Националното сдружение на общините.

https://technews.bg/article-114471.html
5
  Обявите за работа за тези позиции са със заплати от 2500 до 3800 леваНай-високите обявени заплати в електронната трудова борса на Агенцията по заетостта са за водачи на тежкотоварни автомобили, разработчици на софтуер, леяри и заварчици.

В София е най-голямото търсене на работна сила при най-добро заплащане. В момента там са обявени над 10 000 свободни работни места, съобщава БНР.

Общо 440 са обявите за наемане на персонал в София-град. Предлагат се предимно безсрочни договори, а най-високата обявена заплата е за водачи на тежкотоварни автомобили - фирма търси 10 такива при месечно възнаграждение от 3800 лева.

За разработчик на софтуер обявената заплата е 3000 лева, а за инженер по електротехнологии – 2400 лева.

Чрез обяви се търсят леяри и заварчици за 2500 лева и строители за 1600 лева.

Готвачи се търсят за 1000 лева. За същата заплата се търсят чистачи и домашни помощници.

Атрактивни заплати от 2400 лева са обявени и за персонал за информиране на клиенти.

На другата крайност са обявите, публикувани за област Видин. Те са само 22, а обявени заплати има само за две позиции. Едната от тях е за полагащ здравни грижи персонал срещу възнаграждение от 560 лева.

В област Враца най-високите обявени заплати за наемане са 1200 лева за ковач, 900 лева за леяр и 1000 лева за сервитьор.

https://www.economic.bg/bg/news/11/svobodnite-rabotni-mesta-s-naj-visoki-zaplati-shofyori-leyari-i-zavarchitsi.html 
6


WildMaps е български старт-ъп, плод на дългогодишен труд и любов към природата.

<a href="https://www.youtube.com/v/eeEeuBQ_bQQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/eeEeuBQ_bQQ</a>

WildMaps е пълноценно офлайн приложение за навигация чрез мобилен телефон или таблет, разполагащо с най-богатата и разнообразна карта на България, включваща населени места, имена на улици, адреси, номера на блокове и множество точки, представляващи интерес. Тя подпомага ефективно движението с МПС, като информира за ограниченията на скоростта, показва чрез фотореалистично изображение наближаващото кръстовище и подпомага за своевременния правилен избор на лентата за движение при престрояване.Освен визуална, издава и гласова информация, напътстваща движението, на множество езици, включително изговаря имената на улиците, съдържа огромен обем от информация за обществено значими и често посещавани обекти и места.WildMaps е също така съдържа туристически пешеходни пътеки, велоалеи и черни пътища извън пътната мрежа на страната, в това число близо 70 000 км категоризирани според вида на превозното средство, с което са проходими. Поради това тя е еднакво подходяща за навигация независимо дали сте пешеходец, карате велосипед или мотоциклет, шофирате автомобил или друго превозно средство.

Поради това WildMaps е единственото в България навигационно приложение, които може да ви доведе сигурно до желания обект или адрес, преминавайки не само по пътната и улична мрежа, но и по черни пътища и пешеходни пътеки - по планински и други терени.WildMaps е приложение, което позволява оптимално преминаване по разнообразни маршрути, които подбира според вида на МПС и трудността на терена. Независимо дали управлявате високо проходим вседеход, мотоциклет (кросов, пътешественически или шосеeн), велосипед (шосеен или планински), дори и на ролкови кънки, WildMaps ще Ви преведе през най-подходящия за случая маршрут.

WildMaps позволява избягване на участъци от пътя, които са в лошо състояние, като при възможност предлага обиколен маршрут. Приложението разполага с възможност за избор от над 50 критерии, по които да избере оптималния за Вас маршрут.Ако пожелаете WildMaps е в състояние да Ви преведе през най-живописните кътчета в района, където се намирате, както и по пътеки, които малцина познават и са напълно неизвестни за останалите електронни карти.WildMaps е сигурен, компетентен и винаги актуално информиран съветник, който ще Ви предупреждава своевременно, щом превишите скоростта на движение, за наличните стационарни камери за контрол на скоростта по пътищата, при навлизане в природни паркове с МПС.

В бедствени ситуации WildMaps също може да бъде незаменим помощник. При наводнения ще Ви помага да избягвате ниско разположените места, а при буря - високите.

Чрез WildMaps може да сигнализирате за пожар или за извършване на незаконна сеч, като изпращате точните координати на мястото на съответните служби.

WildMaps позволява навигация по всяко време и навсякъде, без значение дали в момента телефонът Ви разполага с покритие и връзка към интернет. След инсталацията на продукта, той изтегля необходимите данни и ги записва на устройството. След това той може да работи напълно автономно, без да зависи от моментния достъп до мрежата.

WildMaps е създадена така, че да изразходва изключително малко електрическа енергия. При напълно заредена батерия на телефона, разполагате с до около 10 часа непрекъсната работа в режим на навигация.

WildMaps е продукт на дългогодишния опит на екип от професионалисти, доказали се в разработката на електронни карти и софтуер. Създавайки WildMaps ние продължаваме работата по неговото непрестанно развитие и няколко пъти в годината, всеки наш клиент ще получава своята обновена и усъвършенствана поредна нова версия на WildMaps.

Нещо повече, нашите линии за връзка с клиентите ни са винаги отворени за всякакви въпроси, свързани с WildMaps и неговото използване на различни устройство. Предоставяме експертна консултация по въпроси, свързани с продукта. Приемаме с благодарност предложения и идеи за неговото по-нататъшно развитие и усъвършенстване.

 

Източник
https://androidios.karta.bg
7
IoT Новини / Над 100 млн. носими устройства купили хората през 2018 г.
« Последна публикация by Dimitar - Февруари 11, 2019, 05:22:18 pm »
Продажбите на подобни устройства са нараснали с 10% през 2018 г.


Смарт часовниците движат пазара на носима електроника

Пазарът на носима електроника расте бързо в последните години, като по данни на анализаторската компания Futuresource Consulting, броят на продадените устройства от тази сравнително нова категория се е увеличил с 10% през 2018 г. и възлиза на 105 млн. броя в световен мащаб.

Растат не само продажбите, но и средната цена на носимите електронни устройства. В резултат на това, приходите от този пазар са се увеличили с 17% през миналата година и превишават 19 млрд. долара, т.е. динамиката на цените е по-силно изразена отколкото в продажбите.

Поскъпването се дължи основно на засиленото търсене на смарт часовници, на фона на отслабващ интерес към тракерите, спортните часовници и базовите фитнес устройства, коментира ситуацията на пазара Futuresource Consulting.

През миналата година лидерът Apple е доставил на пазара 20 млн. броя от своя Watch, но американската компанията среща все по-силна конкуренция от страна на Xiaomi. Други два бранда – Fitbit и Fossil – също предизвикват Apple в сегмента на умните часовници.

Настоящата година се очертава като още по-напрегната за основните играчи на пазара за преносима електроника, с преобладаващо силно търсене на смарт часовници. Към 2022 г. пазарът ще достигне 145 млн. като брой устройства и над 27 млрд. долара в стойностно изражение, като през целия период ще се наблюдава позитивна динамика, с известно забавяне на темпото след 2020 г.

По-рано анализаторите от IDC прогнозираха ръст от 8,5% на пазара за носима електроника през 2018 г. и съответно 125,3 млн. доставени устройства. Според компанията, смарт часовниците ще поддържат стабилен двуцифрен ръст на пазара до 2022 г., когато доставките ще достигнат 190 млн. броя.

https://technews.bg/article-114410.html
8
IoT Новини / Security Expo 2019
« Последна публикация by Dimitar - Февруари 11, 2019, 08:23:33 am »


От 6 до 9 март в Интер Експо Център ще се проведе 26-то международно изложение СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2019. Изложбата се организира в партньорство между Българската търговско-промишлена палата и Интер Експо Център и традиционно се провежда под патронажа на Министерството на вътрешните работи.

Сигурността и безопасността се превърнаха в глобално предизвикателство и основна грижа за всеки човек и организация. СЕКЮРИТИ ЕКСПО предоставя отлична възможност за българските и международни производители и търговци на оборудване за сигурност, да се възползват от предимствата от този пазарен потенциал. Изложбата обединява големи и малки международни и местни изложители да покажат най-новите технологии, иновации и развитие в бранша.

СЕКЮРИТИ ЕКСПО обхваща всички аспекти на сигурността: пожароизвестяване, пожарогасене, видеонаблюдение, CLOUD инжинерство: IP и мрежи, IT и комуникации, контрол на достъп, биометрия, антитерористични средства, периметрова защита, защита на критична инфраструктура, алармени системи, защита на пренос на данни, Big Data, М2М услуги, оборудване на "интелигентни сгради", физическа охрана, специализирани автомобили и техника.

СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2019 стартира с нова доза енергия и амбиция и ще се проведе паралелно с:

- СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА (изложение за строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство)

- WATER TECH (B2B изложение за индустриално и публично управление на водите в България, вододобив, тexнологии за пречистване и дистрибуция на води, строителни дейности, управление на водите за индустриални цели, канализация и пречистване на отпадни води, контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води, безизкопни технологиии, ИТ услуги, контролни съоръжения за риск и  управление на наводнения, съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни и водоеми, техника за измерване, регулиране и анализи, технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода.)
9
IoT Новини / Smart Life Expo 2019
« Последна публикация by Dimitar - Февруари 11, 2019, 08:11:08 am »


SMART LIFE EXPO

SMART LIFE EXPO е една от най-новите тематики в програмата на Интер Експо Център. Тя идва в отговор на иновативния свят, в който живеем и технологичната свързаност на процесите в него.

SMART LIFE EXPO обединява умните решения за инфраструктурата, обществените, офисните сгради и дома. Това е един от най-динамичните сектори и сред основните двигатели на икономическия растеж през последните години. Тематиката привлича, както специалистите в бранша, така и обикновените потребители на „интелигентни“ системи и приложения.

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

* Цялостни смарт системи за управление на сгради
* Алтернативни източници на енергия
* Софтуер и IoT
* Мрежово оборудване и услуги
* Мултимедия и мултируум аудио
* Контрол на климата
* Смарт осветление
* Интелигентни домашни уреди и интелигентен хардуер
* Смарт управление на интериора - щори и завеси
* Умни бани
 
SMART LIFE EXPO ще се проведе паралелно с международните изложения СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, WATER TECH EXPO и SECURITY EXPO.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?

* Проследявате последните тенденции в сектора;
* Увеличавате бизнес контактите си в страната и чужбина;
* Най-добрият начин да популяризирате Вашата марка на национално и международно ниво;
* Участвате в демонстрации на предимствата на най-новите технологични решения пред търговски експерти и дистрибутори
10
IoT Новини / ЕК разпореди изтегляне от пазара на детски „умни“ часовници
« Последна публикация by Dimitar - Февруари 07, 2019, 06:01:40 pm »
Те представлявали риск за сигурността на децатаЕвропейската комисия е разпоредила изтеглянето на детски умни часовници заради опасения за сигурността- Според комисията устройствата позволявали децата да бъдат намерени от евентуални нападатели.

В предупреждението за изтегляне на продуктите ЕК казва, че устройството Enox Safe-Kid-One представлява "сериозен" риск.

Данните, изпратени до и от часовника, са некриптирани, позволявайки лесно да се вземат и променят данните.

Компанията производител заяви, че решението е "прекомерно" и добави, че е обжалвало решението.

Това е първото издадено разпореждане за изтегляне на продукт, който не защитава потребителските данни, съобщава Би Би Си.

"Злонамерен потребител може да изпраща команди на всеки часовник, които позволяват обаждане на номер по негов избор, да комуникира с детето, носещо устройството, или да локализира детето чрез GPS", пише Комисията в предупредителното си известие.

Тя инструктира публичните органи в Европа да изтеглят продукта от крайните потребители.

Основателят на Enox Оле Антон Биелтведт заяви пред Би Би Си, че часовникът е преминал тестове, извършени от германските регулатори миналата година, за да може да бъде продаван.

Версията, която Комисията е тествала, вече не се продава, добави той.

Enox възнамерява да обжалва решението на Комисията и регулаторния орган за защита на потребителите в Исландия, който е подал сигнала за часовника.

Устройството Enox е оборудвано с GPS, микрофон и високоговорител и има спътниково приложение, което позволява на родителите да наблюдават местоположението на децата и да се свързват с тях.

Тестове на популярни детски смарт часовници, направени от изследователи по сигурността миналата година разкриха някои от техните недостатъци. Експертите установили, че е лесно да се проследяват децата, тъй като часовниците не успяват да криптират данните или да проверяват кой е регистрирал информацията.

През ноември 2017 г. Германия забрани използването на смарт часовници за деца, заявявайки, че са „шпиониращи устройства“.

https://www.economic.bg/bg/news/11/ek-razporedi-izteglyane-ot-pazara-na-detski-umni-chasovnitsi.html
Страници: [1] 2 3 ... 10